Statut

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Wielosekcyjny Klub Sportowy „Flota” Elbląg (WKS „Flota” Elbląg) zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.
§ 2
1.    Klub działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w szczególności na terenie miasta Elbląg.
2.    Siedzibą Klubu jest miasto Elbląg.
3.    Klub może utrzymywać kontakty z międzynarodowymi związkami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym zakresie działania.
4.    Klub może być członkiem krajowych  i  międzynarodowych  organizacji, stowarzyszeń oraz związków o tym samym lub podobnym zakresie działania. Zgodę na przystąpienie do istniejących krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń i związków lub wystąpienie z nich oraz utworzenie nowych wyraża Walne Zgromadzenie Członków Klubu w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Szczegółowe warunki przystąpienia/utworzenia oraz wystąpienia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, o której mowa w zdaniu drugim.
§ 3
1.    Klub jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
2.    Klub działa na podstawie i w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustaw: z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855, z późn, zm.), z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), niniejszy Statut oraz akty wewnątrz-organizacyjne Klubu.
3.    Klub posiada osobowość prawną.
§ 4
1.    Klub opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy społecznej członków Klubu.
2.    Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
§ 5
Klub posiada i używa znak oraz pieczęci klubowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6
Barwami Klubu są kolory: żółty, zielony, niebieski oraz czarny.
§ 7
1.    Znak Klubu utrzymany jest w odcieniach odpowiadającym barwom Klubu.
2.    Główną część znaku stanowi stylizowana tarcza w kolorze żółtym, z czarną obwódką. Przez jej środek, od górnej-lewej do dolnej-prawej krawędzi tarczy, przechodzą trzy równoległe, ukośne, czarne linie. W wydzielonych powierzchniach tarczy znajdują się napisy w kolorze niebieskim: w górnej części - „WKS”, w dolnej - „FLOTA”. Nad tarczą widnieje duży, czerwony napis „ELBLĄG”. Dół tarczy oplata laur z liści o odcieniach zielonych, pośrodku którego znajduje się herb miasta Elbląg. Znak może otaczać czarna prostokątna ramka.
3.    Wzór znaku Klubu stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

2. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 8
Celem działania Klubu jest:
1)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród młodzieży i dorosłych na obszarze działalności Klubu,
2)    organizowanie aktywności oraz działalności sportowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych na obszarze działalności Klubu,
3)    prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
4) dążenie do osiągania możliwie najwyższego poziomu sportowego w zakresie dyscyplin: strzelectwa sportowego, długodystansowego, westernowego, czarnoprochowego, historycznego, kurkowego, dynamicznego i rekreacyjnego oraz popularyzacja i rozwój w zakresie posiadania broni kolekcjonerskiej, a także wszelkich form z użyciem broni palnej. 
5)    upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Polski, w tym   podejmowanie działań dla rozwoju innych dyscyplin sportu.
§ 9
1.    Prowadzenie działalności statutowej Klubu nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2.    Przepis powyższy nie wyklucza możliwości dodatkowego podjęcia oraz prowadzenia działalności w danym sporcie, w szczególności w zakresie strzelectwa sportowego.
3.    Dochód Klubu przeznacza się w całości na działalność statutową Klubu.
§ 10
1.    Klub realizuje swoje cele poprzez:
1)    powoływanie różnych sekcji sportowych,
2)    szkolenie sportowe grup młodzieżowych i seniorskich, w szczególności w zakresie strzelectwa sportowego,
3)    organizowanie imprez sportowych na obszarze działalności klubu WKS "FLOTA" Elbląg jako zawodów z zakresu strzelectwa zawartych w par. 8 pkt. 4, a także w innych współzawodnictwach w ramach powoływanych sekcji klubowych WKS "FLOTA" Elbląg,
4)    udział członków Klubu i innych osób chętnych, za zgodą Klubu, w zawodach i imprezach sportowych ujętych w planach Polskich Związków Sportowych,
5)    utrzymywanie w należytym stanie oraz modernizację i budowę nowych obiektów i urządzeń sportowych,
6)    zapewnianie wszystkim chętnym odpowiednich warunków do uprawiania sportu,
7)    zapewnianie kadrze szkoleniowej możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
8)    organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
2.    Szczegóły z zakresu działalności Klubu ustala Zarząd Klubu.

3. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1.    Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
2.    Członkostwo w Klubie może być:
1)    zwyczajne,
2)    wspierające,
3)    honorowe.
§ 12
1.        Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która dobrowolnie złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta.
2.        Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, krajowa lub zagraniczna organizacja i osoba prawna, która wesprze Klub finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.
3.        Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, organizacja lub instytucja wyróżniona przez Klub tytułem „Członek Honorowy”.
 § 13
Osoba niepełnoletnia może być członkiem zwyczajnym Klubu, jeżeli przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 14
1.    Członkowstwo zwyczajne oraz wspierające zatwierdza Zarząd Klubu lub Prezes Zarządu.
2.    Odmowa wyrażenia zgody na przyjęcie w poczet członków Klubu może nastąpić z ważnych powodów, w szczególności dla ochrony niezależności Klubu.
3.    Uchwałę w przedmiocie nadania tytułu członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
4.    Członkowie wspierający i honorowi będący osobami prawnymi i instytucjami mogą być reprezentowani przez  wyznaczonego imiennie swego przedstawiciela.
§ 15
1.        Członek zwyczajny Klubu, jeżeli jest osobą pełnoletnią, posiada czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu.
2.        Członek zwyczajny ma prawo do:
1)    składania wniosków,
2)    uczestniczenia w przedsięwzięciach Klubu,
3)    pozyskiwania informacji o Klubie,
4)    korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu stanowiących własność Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5)    noszenia odznaki i barw Klubu.
§ 16
Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu oraz zastrzeżeniem § 25 ust. 1.
§ 17
1.    Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego.
2.    Członek honorowy jest zwolniony z opłaty członkowskiej.
3.    Członek honorowy ma prawo do głosu doradczego w sprawach Klubu.
§ 18
Członkowie Klubu są zobowiązani do:
1)    przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Klubu,
2)    aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
3)    terminowego opłacania składek członkowskich,
4)    dbałości o dobry wizerunek Klubu.
§ 19
1.                                                    Skreślenie z listy członków Klubu następuje w wypadku:
1)    rezygnacji członka Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu,
2)    nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące, po uprzednim powiadomieniu przez Zarząd Klubu wraz z wyznaczeniem dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległości,
3)    wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
4)    śmierci członka Klubu.
2.    Rezygnacja członka niepełnoletniego wymaga pisemnej zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych.
3.    Zarząd Klubu może wykluczyć członka Klubu z powodu:
1)    rażącego zaniedbywania obowiązków członka Klubu,
2)    z innych ważnych powodów.
4.    Uchwała Zarządu Klubu w sprawie skreślenia z listy członków Klubu powinna być podjęta w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
5.    Od uchwały, o której mowa w ust. 4, zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania i jest ostateczna.
6.    Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Zarząd Klubu na podstawie zarządzenia.
§ 20
Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, osiągnięcia sportowe oraz udział w działalności sportowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu oraz Zarząd Klubu dyplomem, pismem pochwalnym, nagrodą rzeczową lub pieniężną.

4. ORGANY KLUBU
§ 21
Organami Klubu są:
1)    Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
2)    Zarząd Klubu,
3)    Komisja Rewizyjna.
§ 22
1.    Kadencja organów Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  jawnym.
2.    Członkiem organu Klubu może być tylko członek Klubu.
3.    Członkiem organu Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.    Mandat członka organu Klubu wygasa wskutek:
1)    ukonstytuowania się nowowybranego organu Klubu,
2)    przyjęcia przez właściwy organ Klubu rezygnacji z pełnionej funkcji,
3)    odwołania,
4)    skreślenia z listy członków Klubu,
5)    śmierci,
6)    innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających dalszą współpracę.
4.    Odwołanie członka organu Klubu może nastąpić:
1)    na wniosek organu, którego pełniący mandat jest członkiem,
2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)    na wniosek 1/3 członków Klubu.
5.    Właściwym do odwołania członka organu Klubu jest organ, który dokonał wyboru.
6.    Podstawę odwołania członka organu Klubu stanowi:
1)    ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą pozbawienia praw członkowskich bądź wydalenia z Klubu,
2)    wykonywanie obowiązków członka organu Klubu niezgodnie z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
3)    niewykonywanie obowiązków członka organu Klubu.
7.    Wniosek o odwołanie powinien wskazywać przyczyny uzasadniające odwołanie.
8.    Odpis wniosku należy doręczyć zainteresowanemu.
9.    Rozpatrzenie wniosku o odwołanie następuje na najbliższym posiedzeniu właściwego organu Klubu.
10.  Przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania należy umożliwić zainteresowanemu ustosunkowanie się do rozpatrywanego wniosku.
§ 23
1.    Łączenie funkcji w organach Klubu jest zabronione.
2.    Organy Klubu mają prawo uzupełnienia członków swojego składu w przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Klubu przed upływem kadencji.
3.    Uchwały organów Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu
§ 24
11) Najwyższym organem Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
22) Uchwały członków Klubu są podejmowane na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.
33) Bez odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Klubu mogą być powzięte uchwały zwykłą większością głosów na drodze głosowania pisemnego.
44) Walne Zgromadzenie Członków Klubu powołuje i odwołuje członków Klubu pełniących funkcję w organie Klubu. Szczegółowy tryb wyborów do organów Klubu oraz zasady działalności organów Klubu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 25
Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na 4 lata.
1.    W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi, w tym delegaci, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2), oraz, z głosem doradczym bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Klubu.
2.    Jeżeli liczba członków, o których mowa w ust. 1 przekracza 50 osób, Walne Zgromadzenie Członków Klubu stanowią delegaci członków zwyczajnych i honorowych wybrani na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu po zaistnieniu tej okoliczności (przekroczeniu liczby 50 osób). Delegaci zachowują prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu przez okres kadencji organów Klubu.
3.    Tryb wyłaniania delegatów, o którym mowa w ust. 2 realizuje Zarząd Klubu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:
1)    określanie kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu,
2)    przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Sekcji,
3)    zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych Klubu,
4)    podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,
5)    wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
6)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego Klubu oraz w innych sprawach majątkowych Klubu przenoszących wartość 100.000 złotych,
7)    podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu,
8)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
9)    zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawie ukarania członków Klubu,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Klubu,
12) rozpatrywanie wniosków członków Klubu, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
13) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach Klubu.
§ 27
1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu:
1)    z własnej inicjatywy,
2)    na wniosek Prezesa Klubu lub Komisji Rewizyjnej,
3)    na wniosek połowy członków Klubu lub delegatów, o których mowa w § 25 ust. 2.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu powinno być zwołane w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia.
§ 28
O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie lub ustnie członków Klubu lub delegatów, o których mowa w § 25 ust. 2 co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 29
Walne Zgromadzenie Członków Klubu podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Wymogu tego nie stosuje się do drugiego terminu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Zarząd Klubu
§ 30
1.    Zarząd Klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu w głosowaniu jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2.    Zarząd Klubu wybiera spośród siebie osoby na funkcje: Prezesa Klubu, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
§ 31
1.    Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Uchwały, zarządzenia i polecenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu Klubu biorący udział w posiedzeniu.
§ 32
Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
1)    kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
2)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3)    uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowej Klubu,
4)    zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
5)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu,
6)    ustalanie wewnętrznych regulaminów Klubu, w tym szczegółowego zakresu działalności Zarządu Klubu, zatwierdzanego przez Walnego Zgromadzenie Członków Klubu,
7)    powoływanie i odwoływanie Kierowników Sekcji sportowych,
8)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykluczenia, zawieszenia członka Klubu lub skreślenia z listy członków Klubu,
9)    ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwał w innych wewnętrznych sprawach Klubu niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu,
11) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu,
12) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu,
13) wydawanie interpretacji postanowień Statutu i aktów wewnętrznych Klubu na wniosek osób zainteresowanych.

Komisja Rewizyjna
§ 33
1.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu w głosowaniu jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.
3.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która:
1)    jest członkiem Zarządu Klubu,
2)    pozostaje z członkiem Zarządu Klubu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.   Członkowie Komisji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu. Uchwałę Zarządu Klubu w tym przedmiocie zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
§ 34
1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2.    Uchwały, zarządzenia i polecenia podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej biorący udział w posiedzeniu.
§ 35
1.   Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu.
2.   Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo przedstawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
3.   Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5.   Do ważności wniosku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu wymagana jest większość głosów członków Komisji Rewizyjnej.
6.   Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

5. SEKCJE SPORTOWE KLUBU
§ 36
1.    W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu i prowadzenia szkolenia specjalistycznego Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe.
2.    Organami Sekcji są:
1)    Walne Zebranie Członków Sekcji,
2)    Kierownik Sekcji.
 § 37
Działalność Sekcji prowadzona jest na podstawie i w oparciu o: niniejszy Statut, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i Walnego Zebrania Członków Sekcji oraz postanowienia innych organów Klubu.
§ 38
1.    Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje Kierownik Sekcji raz na 4 lata.
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane:
1)    na wniosek Zarządu Klubu.
2)    na wniosek 2/3 członków sekcji.
3.    Do Walnego Zebrania Członków Sekcji mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 39
1.    Walne Zebranie Członków Sekcji:
1)    ustala główne kierunki działalności Sekcji,
2)    wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
2.    Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Klubu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 40
Za bieżącą działalność Sekcji odpowiada Kierownik Sekcji zgodnie z zakresem obowiązków określonym przez Zarząd Klubu.
§ 41
Sekcję reprezentuje Kierownik Sekcji.

6. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI
§ 42
1.    Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu wymagane jest jednoosobowe działanie Prezesa Zarządu Klubu albo dwóch innych członków Zarządu Klubu łącznie.
2.    W przypadku oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1 dotyczących spraw finansowych Klubu wymagane jest ponadto współdziałanie Skarbnika.

7. MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 43
1.    Majątek Klubu stanowią:
1)    ruchomości,
2)    nieruchomości,
3)    fundusze Klubu,
4)    inne prawa majątkowe, w tym wierzytelności.
2.    Na fundusze Klubu składają się:
1)    wpisowe,
2)    składki członkowskie,
3)    dotacje i subwencje,
4)    darowizny i zapisy,
5)    wpłaty z działalności statutowej.
§ 44
Zabrania się:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)    przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 45
Klub może dokonywać, na szczególnych preferencyjnych zasadach, zakupu towarów lub usług od członków Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, a także od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie, zgodnie z § 44 pkt 4.
§ 46
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu dotyczące nabycia, obciążenia lub pomniejszenia majątku Klubu podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności ¾ osób uprawnionych do głosowania.

8. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 47
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności wszystkich osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu.
§ 48
1.    Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności wszystkich osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu.
2.    W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje jednocześnie uchwałę
o przeznaczeniu majątku Klubu, powołuje likwidatora oraz określa jego prawa
i obowiązki.
9. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
§ 49
1.    Zarząd Klubu lub Prezes Zarządu Klubu mają prawo do nakładania kar dyscyplinarnych członkom Klubu w przypadku:
1)    nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń organów Klubu,
2)    zawinionego działania na szkodę Klubu.
2.    Karami dyscyplinarnymi są:
5)    upomnienie,
6)    ostrzeżenie,
7)    nagana,
8)    pozbawienie praw członkowskich na okres od 3 miesięcy do lat 5,
9)    wydalenie z Klubu.
3.    Stronami postępowania dyscyplinarnego są skarżący i obwiniony.
4.    Skarżącym jest Prezes Zarządu Klubu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Klubu.
5.    Obwinionym jest członek Klubu, na którego Prezes Zarządu Klubu lub Zarząd Klubu nałożył karę dyscyplinarną.
6.    Od uchwały w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej, ukaranemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z pouczeniem o prawie i trybie wniesienia odwołania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu powinna być podjęta po wysłuchaniu obwinionego w terminie 30 dni od doręczenia odwołania; uchwała jest ostateczna.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 50
Wszystkie sprawy wewnętrzne Klubu, o ile nie należą do kompetencji innych organów Klubu, określa Zarząd Klubu.
§ 51
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 52

Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu w tym przedmiocie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza